mail@nbp.org.ua
Недвижимость
без посредников

Аренда недвижимости и налогообложение

Существует несколько способов сдачи в аренду недвижимости:

- физическим лицом;

- физическим лицом – предпринимателем на общей системе налогообложения;

- физическим лицом на упрощенной системе налогообложения;

- юридическим лицом на общей системе налогообложения;

- юридическим лицом на упрощенной системе налогообложения.

Налогообложение физических лиц арендодателей происходит на основе статьи 170.1 Налогового Кодекса Украины:

Стаття 170. Особливості нарахування (виплати та оподаткування окремих видів доходів

170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомост в оренд (суборенду), житловий найм (піднайм).

170.1.1. Податковим агентом платника податку - орендодавц щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

170.1.2. Податковим агентом платника податку – орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті

170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди.

170.1.3. Нерухомість, що належить фізичній особі - нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу - підприємця або юридичну особу - резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

170.1.4. Доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 - 170.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок.

170.1.5. Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець.

При цьому:

а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені цим Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації;

б) у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір органу державної податкової служби за податковою адресою платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України.

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

Налог облагается по ставке 15-17%. Если доход не превышает 10 минимальных зарплат, то ставка налога составляет 15% (на 1 января 2012 года минимальная зарплата составляет 1134 грн; получаем – 1134*10 = 11340 грн), и если сумма превышает – 17% соответственно.

Арендная плата, зафиксированная в договоре аренды, облагается не ниже следующих условий:

а) минимальной суммы арендного платежа, что устанавливается законодательством по земельным вопросам, если землю сдаем в аренду;

б) минимальной суммы арендного платежа, которую определяем за методикой Кабмина, Местным советом, учитывая место расположения объекта аренды, функционала и пр. Местные органы в обязательном порядке должны не только установить надлежащую цену, но и сообщить о ней до начала отчетного года. Если данное условие не выполнено – объект облагается по цене, что указана в договоре.

В случае, когда арендатором выступает физическое лицо, ответственность за начисление и уплату налога в бюджет берет на себя арендодатель. Если же арендаторами выступают физические лица-предприниматели или юридические лица – то они являются налоговыми агентами данного арендодателя и тогда уже они несут ответственность за правильность начисления и перечисления налога с доходов физических лиц в бюджет.

Рассмотрим отличия в сроках уплаты налогов.

Налоговые агенты платят налог за счет арендодателя в момент выплаты дохода.

В случае, если сторонами договора выступают физ. лица (арендодатель самостоятельно уплачивает налоги), то налог уплачивается в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала. В годовой декларации физ. лица обязательно должна отражаться сумма полученного дохода и уплаченного налога. Если недвижимость принадлежит физ. лицу-нерезиденту, то сдается она только через физ. лицо-предпринимателя или же через юридическое лицо. Данные лица выступают налоговыми агентами этого нерезидента и исполняют представительские функции на основе письменного договора.

Налоговая инспекция должна выявить договора между физ. лицами, которые выступают субъектами предпринимательской деятельности и обязаны уплачивать налог с аренды. С этой целью в Налоговом Кодексе и создали норму, по которой не только нотариусы, но и риэлторы обязаны отчитываться в налоговую с заключенными договорами.

В Гражданском Кодексе сказано, что обязательному нотариальному заверению подлежат договора аренды, заключенные на срок более трех лет, но не все.

Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншоъ капітальної споруди

1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі.

2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

Стаття 811. Форма договору найму житла

1. Договір найму житла укладається у письмовій формі.

2. Договір оренди житла з викупом підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

3. Договір оренди житла з викупом підлягає обов'язковій державній реєстрації у порядку, визначеному законом.

Из вышепредставленного видим, что в обязательном порядке нотариально регистрируются договора найма коммерческой недвижимости, заключенные на срок более трех лет. Обязательной же нотариальной регистрации подлежат договора аренды жилья с выкупом. При этом условия предоставления информации в налоговую службу нотариусами сложно назвать лояльными. Согласно Постановления КМУ от 29.12.2010 года №1242 «Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості» нотариусы обязаны подать уведомление о нотариальном заверении договора аренды по налоговому адресу арендодателя в день завершения такого договора.

В этом уведомлении необходимо указать:

- арендодателя;

- арендатора;

- общую характеристику объекта (название, месторасположения, площадь);

- сумму арендной платы;

- минимальную сумму арендного платежа, денежную оценку, если данное предусмотрено условиями договора;

- сроки действия договора.

А риэлторы налоговой службе нужны для того, чтобы получать информацию о договорах аренды, которые нотариально не заверяются.

Ниже представим приказ ГНАУ.

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.12.2010 N 1024

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

30 грудня 2010 р. за N 1442/18737

Про затвердження форми надання Інформації суб'єктами господарювання,
які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно

правові договори (угоди)

З метою виконання підпункту 170.1.6 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України та відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форму надання Інформації суб'єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (додається).

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення наказу.

3. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести наказ до відома підпорядкованих органів державної податкової служби та платників податків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.

Голова О.О.Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України

з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

Данная информация соответствует той, которую подают нотариусы. Эта форма имеет статус налоговой декларации, что подается 1 раз в квартал (в течение 40 дней после окончания квартала) независимо наличия сделок. Согласно законодательства, за неподачу формы реэлторские компании и частные риэлторы несут ответственность.

Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків.

119.1. Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

119.3. Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 119.2 цієї статті -тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності.

120.1. Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Физические лица – частные предприниматели и юридические лица, плательщики единого налога осуществляют свою деятельность согласно Указа Президента Украины «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

Для физических лиц упрощенная система является самой простой и выгодной. Так, на едином налоге физ. лицо уплачивает налог до 200 гривен в месяц и единый социальный взнос составляет 34,7% от минимальной заработной платы.

С ув. администрация NBP.org.ua!

Нашли неактуальную информацию или данные не соответствующие действительности?
Напишите нам и мы исправим!
Исправить!